مقاله حمل بار در کلانشهرها

https://vanetbarbisim.com/wp-content/uploads/2018/01/حمل-و-نقل-بار-وکالای-شهر-تهران.zip